Fheis Charn Tóchair

Ag an t-am seo den bhliain, bíonn muid ag ullmhú d'Fheis Charn Tóchair de ghnáth. Bíonn an Fheis mar bhuacphointe ár bhféilire ag comóradh ár dteanga agus aischur na Gaeilge i gCo. Dhoire.

Ach ar ndóighe, ní bheidh an Fheis ar siúl i mbliana mar gheall ar na srianta i bhfeidhm le moill a chur le Víreas Corónach.

Bíonn sí mar aidhm na Feise ná an Ghaeilge a cheiliúradh tríd aithrisfilíochta, ceol, amhránaíocht, scríbhneoireacht agus ealaín. Is lá iontach speisialta é Feis Charn Tóchair, ina mbíonn na céadta páistí agus daoine óga as na Naíscoileanna, Gaelscoileanna agus meánscoileanna sa mhór cheantar ag glacadh páirt sna comórtais agus bíonn deis ag tuismitheoirí á bpáistí a fheiceáil agus a chloisteáil Gaeilge a labhairt.

Cailleadh mór nach mbeidh an t-imeacht seo ar siúl i mbliana, áfach ar mhaithe leis an Fheis a cheiliúradh agus dearfacht a chur chun cinn, ba mhaith linn deis a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga, pictiúir nó físeáin d'iontráil s'acu a sheoladh chugainn sa dóigh is gur féidir linn á bpostáil anseo. Seol chuig 07918146063 trí WhatsApp nó r-phost chuig leonne.niloinsigh@ancarn.org le ainm agus rang an iontrálaí.

Na Catagóirí-

Aithrisfilíochta Naíscoil go Meánscoil

Ceol- rogha uirlise - aonar nó grúpa ceoil

Amhránaíocht - Naíscoil go Meánscoil

Scríbhneoireacht - Filíocht nó Gearrscéal (níos lú ná 500 focal)

Ealaín- Naíscoil (rogha oscailte)

Rang 1 go Rang 7 (samhradh)

Bliain 8 go Bliain 14 (an áit is fearr liom)
At this time of year, we would normally be preparing for Feis Charn Tóchair. The Feis is a highlight of events in our calendar celebrating our language and the reinstatement of the Irish language in Co. Derry. But obviously with the current restrictions in place to slow the effects of the Coronavirus, this year's Feis will not take place.

The aim of the Feis is to celebrate the Irish language and culture through poetry recitation, music, singing, writing and art. The day of the Feis is particularly special with hundreds of children and young people from all the Naíscoil, Gaelscoil and Secondary schools in the wider area taking part in the competitions and parents have the opportunity to see and hear their children speaking in Irish.

It will be a huge loss that this event will not go ahead, but as a measure to celebrate the Feis and promote some positivity during this time, we invite children and young people to send us pictures /video clips of their entries so that we can post them here.

Please send via WhatsApp to 07918146063 or email: leonne.niloinsigh@ancarn.org with the name & class/year of the entrant.

The Categories-

Poetry Recitation - Naíscoil to Secondary School

Music - choice of instrument - individual or music group

Singing - Naíscoil to Secondary School

Writing - poetry or short story (less than 500 words)

Art- Naíscoil (open choice)

Rang 1 to Rang 7 (summer)

Bliain 8 to Bliain 14 (the place I like most)

4 views